Ograniczniki przepięć Hager
Niezawodna ochrona skupiona w jednym miejscu

Sprawdź nowe ograniczniki przepięć firmy Hager. Są to ograniczniki kombinowane typu: 1, 2 i 3, które przeznaczone są do większości najważniejszych zastosowań, również do ochrony urządzeń multimedialnych i komunikacyjnych. Wszystkie produkty SPD możesz dobrać za pomocą konfiguratora.

3 typy urządzeń SPD


Typ 1: Ogranicznik prądu udarowego

Odpro­wadza energię uderzenia pioruna i obniża wartości napięć reszt­ko­wych do poziomu
<6000-1300 V.

Ogra­nicz­niki prze­pięć o konstrukcji kombi­no­wanej (Typ 1 + Typ 2), są dostępne z zasto­so­wa­niem tech­no­logii iskier­ni­kowej. Głównym obszarem ich zasto­sowań są rozdziel­nice główne i złącza zasi­la­jące obiekty budow­lane.


Typ 2: Ogranicznik przepięć

Obniża pozo­stałe nadmierne napięcie do wartości < 2000-600 V. Prze­pięcie nie może prze­kro­czyć 4000 V.

Elementem nastę­pu­jącym po ogra­nicz­niku typu 1 jest ogra­nicznik typu 2. Ogra­nicz­niki prze­pięć typu 2 montuje się zazwy­czaj w podroz­dziel­ni­cach lub szafach sterow­ni­czych maszyn, z których zasi­lane są obwody końcowe.


Typ 3: Ochrona dla obwodów końcowych

Obniża napięcie do wartości bezpiecz­nych dla urzą­dzeń końco­wych wyno­szą­cych <1500 V.

Ogra­nicz­niki prze­pięć typu 3 montuje się z reguły bezpo­średnio przed chro­nio­nymi urzą­dze­niami. Ze względu na rożne środo­wiska insta­lacji ogra­nicz­niki prze­pięć typu 3 są dostępne w wielu różnych konstruk­cjach:

 • Urzą­dzenia do montażu na szynie DIN
 • Urzą­dzenia do montażu w gniazd­kach elek­trycz­nych, kory­tach grze­bie­nio­wych i syste­mach podpo­dło­go­wych
 • Adap­tery do gniazdek elek­trycz­nych

Sięgając po produkty Hager,
masz pewność, że wybierasz:

 • Bezpieczną i łatwą w montażu insta­lację
 • Zgod­ność z normami
 • Bezpro­ble­mową moder­ni­zację
 • Spraw­dzone funkcje
 • Dosko­nały rezultat
 • Łatwy wybór odpo­wied­niego urzą­dzenia (sprawdź konfi­gu­rator)

Konfigurator systemów ochrony przepięciowej

Program, który pomoże Ci dobrać odpo­wiednie urzą­dzenia do ochrony prze­pię­ciowej w budyn­kach wielo­miesz­ka­nio­wych, jedno­ro­dzin­nych, komer­cyj­nych i prze­my­sło­wych.

Zgodność z normami

 

Gama urzą­dzeń do ochrony prze­ciw­prze­pię­ciowej obej­muje dwa rodzaje ochrony: ogólną i okre­ślo­nych urzą­dzeń/systemów Hager ułatwia wybór urzą­dzeń do ochrony prze­ciw­prze­pię­ciowej według ich klasy­fi­kacji.             

Łączenie urządzeń = większe korzyści

Ważna uwaga doty­cząca moder­ni­zacji: obecnie ofero­wane urzą­dzenia Hager do ochrony prze­ciw­prze­pię­ciowej są w pełni zgodne ze star­szymi produk­tami, dzięki czemu można je łatwo i bezpro­ble­mowo wyko­rzy­stać w istnie­ją­cych insta­la­cjach.

Ochrona przeciwprzepięciowa do wszystkich typów budynków

Ochrona budynków mieszkalnych

 • W budyn­kach miesz­kal­nych nie ma obowiąz­kowej ochrony odgro­mowej – zwięk­szaj świa­do­mość użyt­kow­ników
 • Najczę­ściej brak zain­sta­lo­wanej zewnętrznej insta­lacji odgro­mowej
 • Obowią­zu­jąca norma: IEC 60364-4-44
 • Zale­cane rozwią­zanie: urzą­dzenia kombi­no­wane Hager do ochrony prze­pię­ciowej
 • Insta­lacja w sekcji przy­łą­czeń po stronie sieciowej w pomiesz­czeniu kontroli tech­nicznej
 • Jeżeli długość odcinków insta­lacji wewnętrznej prze­kracza 10 m, należy zasto­sować dodat­kowe SPD typu 2 i 3, zgodnie z zale­ce­niami normy

Ochrona budynków przemysłowych

 • Wzrost zapo­trze­bo­wania na energię powo­duje rosnące wymogi doty­czące ochrony przed prze­pię­ciami.
 • W budow­nic­twie komer­cyjnym istnieje wymóg stoso­wanie urzą­dzeń chro­nią­cych przed prze­pię­ciami.
 • Obowią­zu­jące wymogi zależą od klasy­fi­kacji budynku wg doku­mentu PN-EN/IEC 62305-1

Webinary – sprawdź darmowe nagrania szkoleń online

Jakie zalety wynikają ze stosowania
ograniczników przepięć Hager?

Ogra­ni­czają ryzyko powsta­wania pożaru i zwięk­szają ochronę obiektów oraz budynków

Chronią życie i zdrowie użytkowników instalacji

Chronią instalacje elektryczne i podłączone urządzenia przed uszkodzeniem

Gwarantuja dostępność instalacji