Globalna Polityka Prywatności Klienta

 

Spis treści.

1. Wprowadzenie.

Firma Hager wraz ze swoimi spółkami zależnymi („Hager”, „my” lub „nas”) wydała niniejszą Globalną Politykę Prywatności Klienta (zwaną dalej „Polityką”), aby przedstawić sposób postępowania z Danymi Osobowymi, które posiadamy o naszych Klientach (zwanych dalej „Klientami”).

Szanujemy prawo do prywatności osób fizycznych i zobowiązujemy się odpowiedzialnego i zgodnego z obowiązującym prawem postępowania z Danymi Osobowymi. Niniejsza Polityka przedstawia Dane Osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy na temat naszych Klientów, cele ich przetwarzania oraz prawa Klienta z nimi związane.

W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie obowiązujących norm lub jakichkolwiek uwag lub pytań dotyczących niniejszej Polityki, prosimy o kontakt z nami w sposób opisany w sekcji poniżej „Dane kontaktowe”.

2. Definicje.

„Klient” oznacza każdego istniejącego lub potencjalnego klienta, który zawarł umowę lub nawiązał relację biznesową z firmą Hager lub jakąkolwiek spółką zależną firmy Hager w celu zakupu produktu firmy Hager i/lub świadczenia usługi firmie Hager.

Hager” oznacza Hager SE i każdą firmę lub każdy podmiot, który jest w sposób bezpośredni lub pośredni kontrolowany przez firmę Hager SE lub jest pod wspólną kontrolą firmy, gdzie kontrola oznacza (i) bezpośrednie lub pośrednie posiadanie lub kontrolowanie ponad 50% udziałów w głosach danej firmy lub podmiotu, lub (ii) możliwość kontrolowania aktywności danego podmiotu na podstawie praw umownych.

„Dane Osobowe” oznaczają wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, która jest Klientem. Osoba możliwa do zidentyfikowania to taka osoba, która może być zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do numerów identyfikacyjnych, takich jak nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub do jednego czy więcej znaków szczególnych związanych z jej tożsamością fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową czy społeczną.

„Przetwarzanie” lub „Przetworzone” oznacza jakiekolwiek operacje wykonywane na Danych Osobowych, niezależnie od tego czy są tą operacje zautomatyzowane, takie jak: zbieranie, rejestrowanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptowanie lub zmienianie, odzyskiwanie, konsultowanie, użycie, ujawnienie poprzez przekazanie, rozpowszechnianie lub w inny sposób udostępnianie, porządkowanie lub połączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie.

3. Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych.

Każda spółka zależna firmy Hager jest odpowiedzialna za Przetwarzanie Danych Osobowych, które zbiera od swoich Klientów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących spółki zależnej Hager, która jest administratorem danych, prosimy o skontaktowanie się z nami w sposób wskazany poniżej w sekcji „Dane kontaktowe”.

4. Typy gromadzonych przez nas danych osobowych.

 • Dane identyfikacyjne – takie jak imię i nazwisko oraz data urodzenia.
 • Dane kontaktowe – takie jak adres, numer telefonu, adres e-mail itd.
 • Dane zawodowe – takie jak stanowisko, stowarzyszona organizacja, lokalizacja biura itd.
 • Dane finansowe – takie jak konto bankowe, dane dotyczące karty kredytowej.
 • Krajowe numery identyfikacyjne – takie jak identyfikator podatkowy i numer VAT.
 • Informacje dotyczące historii zakupu w naszej firmie (w szczególności zakupionych produktów lub usług).
 • Oceny Klienta dla firm jednoosobowych dotyczące finansów, poziomu usługi.
 • Dane zebrane z powiązanych obiektów.
 • Informacje dotyczące ubezpieczenia.
 • Informacje o gospodarstwie domowym (takie jak liczba osób w gospodarstwie oraz informacje o krewnych).
 • Dane telemonitoringu (na przykład obrazy z telewizji przemysłowej i nagrania dźwiękowe) dla określonych usług tele-nadzoru.
 • Przeglądy historii danej osoby (np. rejestry kryminalne) jeżeli jest to uzasadnione i zgodne z obowiązującymi przepisami.
 • Dane zebrane w ramach naszej Infolinii ds. etyki.
 • Rejestry telefoniczne.

5. Cele przetwarzania danych osobowych.

Gromadzimy i przetwarzamy Dane Osobowe naszych Klientów do następujących celów:

 • zarządzanie kontem klienta (zarządzanie zamówieniami, rachunkami, fakturami, windykacją itd.);
 • wypełnianie naszych zobowiązań umownych i dostarczenie produktów i usług naszym Klientom, w tym na naszych stronach internetowych;
 • dostarczanie informacji i powiadomień naszym Klientom odnośnie produktów i usług, które zakupili oraz stanu i jakości ich produktów;
 • dostarczenie usług pomocy technicznej naszym Klientom oraz usług po-sprzedaży (w tym informacji technicznych o naszych produktach);
 • zarządzanie wszelkimi pytaniami, reklamacjami i skargami naszych Klientów związanymi z produktami i usługami firmy Hager;
 • marketing bezpośredni, reklama i public relations w związku z działalnością biznesową, produktami i usługami oraz w celu informowania naszych Klientów o ważnych wydarzeniach w firmie Hager;
 • zarządzanie profilami kont Klientów na naszych stronach internetowych (np. My Hager, MyDiagral) oraz uzyskiwanie dostępu do tych profili. Więcej informacji odnośnie Danych osobowych, jakie gromadzimy online znajduje się w naszej Internetowej Polityce Prywatności dostępnej na naszych stronach internetowych;
 • zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie jakości produktu i odpowiedzialności oraz gdy jest to konieczne zapewnienie zgodności z przepisami i regulacjami lub wykonywanie lub obrona praw spółek zależnych Hager;
 • pomoc w skuteczniejszym i wydajniejszym prowadzeniu naszej działalności oraz sprawdzenie i poprawa jakości naszych produktów i/lub usług;
 • prowadzenie badań i rozwój;
 • rozwój firmy, sprawozdawczości wewnątrz firmy oraz przeprowadzanie badań analitycznych i statystycznych o naszych produktach i usługach;
 • przeprowadzanie ankiet, zapytań i badań dotyczących zadowolenia naszych Klientów;
 • zapewnienie edukacji i szkoleń technicznych naszym Klientom;
 • ocena wydajności;
 • badanie naruszeń prawa lub pogwałcenia innych zasad Hager, także przypadków zgłoszeń za pośrednictwem Infolinii ds. etyki;
 • wykonanie nagrań telefonicznych związanych z zapewnieniem jakości;
 • dostarczanie usług tele-nadzoru;
 • dostosowanie i profilowanie online i offline.

6. Zgodność przetwarzania z prawem.

Gromadzimy i przetwarzamy Dane Osobowe wtedy, gdy to konieczne do wykonania postanowień Umowy zawartej z naszym Klientem (tj. w celu dostarczenia Klientowi naszych produktów i usług). W niektórych przypadkach, może wystąpić konieczność przetworzenia Danych Osobowych dla zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami. W takim przypadku, Przetwarzanie Danych Osobowych jest konieczne po to, abyśmy mogli zapewnić zgodność z wymaganiami ustawowymi lub umownymi. Bez Danych Osobowych nie jesteśmy w stanie zarządzać relacjami z naszymi Klientami, ani przestrzegać obowiązujących przepisów.

W sytuacjach, w których jest to wymagane na mocy obowiązujących przepisów, przed przetworzeniem Danych Osobowych poprosimy o zgodę Klienta (np. do celów bezpośredniego marketingu elektronicznego).

We wszystkich innych przypadkach, będziemy przetwarzać Dane Osobowe, gdy przetwarzanie będzie uzasadnione z punktu widzenia naszych interesów i nie będzie nadrzędne w stosunku do interesów ochrony danych osobowych lub podstawowych praw i wolności (np. w kontekście naszych ogólnych wewnętrznych działań biznesowych).

7. Komu udostępniamy dane osobowe.

Dbamy o to, aby dostęp do Danych Osobowych mieli tylko ci, którzy wymagają takiego dostępu w celu wykonywania zadań i obowiązków oraz podmioty zewnętrzne, które mają prawnie uzasadniony cel do uzyskania do nich dostępu. Za każdym razem, gdy zezwalamy podmiotom zewnętrznym na dostęp do Danych Osobowych, wdrażamy odpowiednie środki, aby zagwarantować, że informacje zostaną wykorzystane w sposób zgodny z niniejszą Polityką oraz, że zostaną zachowane bezpieczeństwo i poufność tych informacji.

7.1 Ujawnianie informacji spółkom zależnym Hager

Możemy udostępnić Dane Osobowe lub zapewnić do nich dostęp innym spółkom zależnym Hager dla ułatwienia zarządzania i administrowania kontami naszych Klientów, do celów bezpośredniego marketingu elektronicznego oraz do innych uzasadnionych prawnie celów biznesowych.

7.2 Ujawnienie informacji zewnętrznym dostawcom usług

Oprócz tego, udostępniamy niektóre Dane Osobowe podmiotom zewnętrznym, które świadczą nam usługi, na przykład w kontekście usług zarządzania lub wsparcia platform IT, usług dotyczących infrastruktury i aplikacji, marketingu, analityki danych itd. Możemy także ujawnić Dane Osobowe zewnętrznym konsultantom, prawnikom i doradcom zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

7.3 Ujawnianie informacji władzom publicznym

Ujawniamy Dane Osobowe także władzom publicznym, takim jak krajowe organy podatkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.4 Ujawnianie informacji innym podmiotom zewnętrznym

Możemy także ujawniać Dane Osobowe innym podmiotom zewnętrznym z innych prawnych powodów, w tym:

 • po to, aby wywiązać się z naszych zobowiązań prawnych, w tym w sytuacjach, gdy konieczne jest przestrzeganie prawa, regulacji lub umowy lub w celu udzielenia odpowiedzi na nakaz sądowy, postępowanie administracyjne lub sądowe, w tym między innymi wezwanie do sądu, audyt rządowy lub nakaz przeszukania;
 • w celu udzielenia odpowiedzi na prawne wnioski władz publicznych (w tym w celach związanych z bezpieczeństwem narodowym lub egzekwowaniem prawa);
 • w razie konieczności ustalenia, wykonania lub obrony przed potencjalnym, zapowiedzianym lub bieżącym sporem;
 • gdy jest to konieczne w celu ochrony podstawowych interesów innej osoby;
 • w związku ze sprzedażą, przeniesieniem własności lub innego transferu całego lub części biznesu;
 • za zgodą Klienta.

8. Przechowywanie, bezpieczeństwo i przekazywanie danych osobowych poza UE/EOG.

Hager przechowuje wszystkie Dane Osobowe na swoich serwerach znajdujących się w granicach i poza granicami Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Hager zapewnia odpowiednie zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne mające na celu zachowanie poufności i integralności Danych Osobowych oraz mające na celu ochronę przez przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, nieautoryzowaną zmianą, ujawnieniem lub dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem oraz jakąkolwiek inną bezprawną formą przetwarzania Danych Osobowych znajdujących się w posiadaniu firmy. Zgodnie z przepisami o ochronie danych i obowiązującymi zasadami firmowymi, firma Hager zajmuje się bezpieczeństwem we wszystkich stosownych punktach infrastruktury technologicznej.

Firma Hager prowadzi swoją działalność na poziomie globalnym i konsekwentnie w niektórych przypadkach może wystąpić konieczność przeniesienia niektórych Danych Osobowych do krajów innych niż te, w których pierwotnie Dane Osobowe zostały zgromadzone, na przykład po to, aby zapewnić dostęp do danych niektórym z naszych dostawców oraz aby ułatwić zarządzanie relacjami z klientem na poziomie globalnym. Niektóre z tych krajów mogą znajdować się poza UE/EOG. W takim przypadku, firma Hager wdroży właściwe i odpowiednie zabezpieczenia, aby zapewnić stosowny poziom ochrony Danych Osobowych, które zostały przeniesione poza UE/EOG, na przykład wprowadzając standardowe klauzule umowne UE z importerem danych lub wdrażając inne środki zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych na mocy prawa UE. Aby uzyskać kopię wdrożonych zabezpieczeń na miejscu, prosimy o kontakt w sposób opisany poniżej w sekcji „Dane kontaktowe”.

9. Przechowywanie danych osobowych.

Przechowujemy Dane Osobowe przez okres trwającej relacji z Klientem, a w innym przypadku zgodnie z obowiązującym prawem. Ogólnie oznacza to, że Dane Osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia relacji z Klientem i/lub tak długo, jak długo będziemy mieć uzasadnioną prawnie potrzebę biznesową. Dane Osobowe będą przechowywane do celów marketingu bezpośredniego do momentu zrezygnowania przez Klienta z otrzymywania informacji marketingowych.

10. Prawa do prywatności danych.

Klientowi przysługują następujące prawa na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych:

 • Prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Dane Osobowe dotyczące Klienta są przetwarzane, a jeżeli tak prawo do uzyskiwania dostępu do Danych Osobowych oraz uzyskania ich kopii;
 • Prawo do sprostowania niedokładnych Danych Osobowych oraz skompletowania niepełnych Danych Osobowych;
 • Prawo do skasowania Danych Osobowych oraz do ograniczenia Przetwarzania Danych Osobowych z pewnych względów prawnych.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec Przetwarzania Danych osobowych ze względu na konkretną sytuację, gdy takie Przetwarzanie jest konieczne do celów uzasadnionych interesów Hager chyba, że Hager ma uzasadniony cel Przetwarzania Danych Osobowych;
 • Prawo do wnioskowania o przeniesienie Danych Osobowych, gdy Przetwarzanie opiera się na wyrażeniu zgody lub na podstawie umowy i Przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny.
 • Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jeżeli Przetwarzanie Danych Osobowych opiera się na wyrażeniu zgody. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem Przetwarzania przeprowadzonego przed wycofaniem zgody, ani nie wpłynie na Przetwarzanie Danych Osobowych w oparciu o zgodne z prawem podstawy do Przetwarzania inne niż wyrażenie na nie zgody.
 • Prawo do zrezygnowania w dowolnym momencie z otrzymywania informacji marketingowych drogą elektroniczną, które wysyłamy do Klienta. Można skorzystać z tego prawa klikając odnośnik „zrezygnuj z subskrypcji” lub „zrezygnuj” znajdujący się w wysyłanych informacjach marketingowych. Aby zrezygnować z innych form marketingu (takich jak marketing pocztowy lub telemarketing), prosimy o kontakt z nami korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej w sekcji „Dane kontaktowe”.
 • Prawo do złożenia skargi do władz zajmujących się ochroną danych w związku z gromadzeniem i wykorzystaniem Danych Osobowych. Dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać u lokalnych władz zajmujących się ochroną danych. (Dane kontaktowe organów zajmujących się ochroną danych osobowych w Europejskim Obszarze Gospodarczym, w Szwajcarii i w niektórych krajach pozaeuropejskich są dostępne tutaj.)

Dodatkowe prawa są przewidziane na mocy prawa krajowego. Jeżeli Klient chce skorzystać z jakiegokolwiek z powyżej opisanych praw, prosimy o kontakt w sposób opisany poniżej w sekcji „Dane kontaktowe”. Odpowiemy na wszystkie wnioski otrzymane od osób fizycznych, które chcą skorzystać z przysługujących im praw do ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

11. Aktualizacja Polityki.

Niniejsza Polityka może zostać zaktualizowana w celu odzwierciedlenia wszystkich zmian w naszych praktykach związanych z prywatnością. W takich przypadkach, poinformujemy o nich na naszych stronach internetowych, a w nagłówku Polityki umieścimy informacje o ostatniej aktualizacji. Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszych stron internetowych w celu zapoznania się z najnowszą wersją niniejszej Polityki.

12. Referencje.

Niniejszą Politykę mogą uzupełniać inne polityki i procedury (w tym w przypadkach, gdy jest to wymagane w celu przestrzegania przepisów o ochronie danych w różnych krajach), które znajdują się na naszej stronie internetowej HagerGroup.

13. Dane kontaktowe.

W razie pytań, wątpliwości lub reklamacji dotyczących niniejszej Informacji lub sposobu, w jaki przetwarzamy dane osobowe lub w razie chęci skorzystania ze swoich praw opisanych powyżej, prosimy o skontaktowanie się  korzystając z poniższego formularza kontaktowego.